Uchwyć chwilę

- Profesjonalne usługi fotograficzne i filmowe -

Regulamin

Polityka Prywatności
§ 1 Postanowienia ogólne
1. Niniejsza Polityka Prywatności (zwana dalej „Polityką Prywatności”) określa sposób zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych koniecznych do realizacji usług świadczonych przez firmę START MEDIA.
2. Klient przyjmuje do wiadomości, że Administratorem danych osobowych jest firma START MEDIA z siedzibą w Tłuszczu, ul. Zagłoby 1, 05-240 Tłuszcz, REGON:386718155, NIP: 125-170-83-75.
3. Klientem jest każda osoba fizyczna korzystająca z usług świadczonych START MEDIA.
4. W trakcie rejestracji Usługodawca może domagać się podania przez Klienta danych osobowych, w celu realizacji usług świadczonych przez START MEDIA, w tym:
• zapisania Klienta na usługę, a gdy zajdzie taka konieczność odwołania zapisanego Klienta,
• zmiany terminu i godziny zapisu,
• potwierdzenia usługi,
• kontaktu z Klientem w celach związanych z działalnością START MEDIA,
• wykonania usługi,
• marketingu własnego.
5. Klient przyjmuje do wiadomości, że udostępnianie przez niego danych osobowych jest dobrowolne.
6. Administrator przechowuje dane osobowe konieczne do realizacji usług świadczonych przez START MEDIA na serwerze.
7. Dane osobowe, udostępniane przez Użytkownika, mogą być wykorzystywane przez Administratora do wysyłania Klientowi informacji handlowych o nowościach i ofertach Administratora.
8. Niniejszym Klient akceptuje zasady zawarte w Polityce Prywatności.

§ 2 Dane osobowe
1. Do danych osobowych należą:
• numer telefonu,
• imię i nazwisko,
• adres e-mail,
• data urodzenia,
• Instagram,
• wizerunek.
• Facebook
2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak może uniemożliwić skorzystanie z usług świadczonych przez START MEDIA.
3. Dane te będą wykorzystywane w celu umożliwienia poprawnej, pełnej i sprawnej komunikacji pomiędzy Usługodawcą a Klientem oraz do działań marketingowych START MEDIA.

§ 3 Prawa i obowiązki Administratora
1. Administrator zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe Klienta z zachowaniem wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2. Administrator gwarantuje zapewnienie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych, w szczególności uniemożliwiających dostęp do nich nieuprawnionym osobom trzecim, lub ich przetwarzania z naruszeniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa, zapobiegających utracie danych osobowych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
3. Dane osobowe Klienta będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji przez Usługodawcę usług świadczonych za pośrednictwem START MEDIA.
4. Usługodawca przetwarza oraz udostępnia Instagramowi oraz Facebookowi dane charakteryzujące sposób korzystania przez Klientów z usług świadczonych przez START MEDIA w celach marketingowych:
• oznaczenia identyfikujące Klienta poprzez udostępnienie jego wizerunku po uprzednim wyrażeniu zgody,
• informacje o skorzystaniu z Usług START MEDIA oraz ich zakresie.

§ 5 Prawa i obowiązki Klienta
1. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych za pośrednictwem START MEDIA.
2. Klient, który przekazał Usługodawcy swoje dane osobowe ma prawo ich wglądu, prawo żądania ich usunięcia oraz prawo do ich aktualizacji, a także wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania jego danych osobowych.
3. Użytkownik może zwrócić się do Administratora z żądaniem usunięcia lub aktualizacji przekazanych danych osobowych, a także wyrażenia sprzeciwu poprzez wysłanie żądania na następujący adres e-mail: start.media@wp.pl
4. Administrator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności, o czym poinformuje Klienta za pośrednictwem strony internetowej: start.media.pl